Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangskaarten en vormen dienovereenkomstig een integraal onderdeel van alle overeenkomsten voor de verkoop, schenking en levering van toegangskaarten voor Evenementen, ongeacht waar deze zullen woorden gehouden.

1.2 De Bezoeker accepteert de inhoud van deze algemene voorwaarden door middel van het verwerven en/of gebruiken van een toegangskaart, de locatie van het Evenement te betreden en/of door kennis te nemen van deze voorwaarden via de Website. Dit geldt ook wanneer op welke manier dan ook een toegangsbewijs wordt verkregen via derden.

Artikel 2 Toegangskaart

2.1 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen door het tonen van een geldige en onbeschadigde toegangskaart. Toegang tot het Evenement is alleen beschikbaar voor personen vanaf 16 jaar en ouder of kinderen onder begeleiding van een volwassene. Personen die het Evenement willen bijwonen kunnen worden gevraagd, en zijn dan verplicht om, een identiteitsbewijs te tonen als gevolg van controles op de genoemde leeftijdsgrens. Een (al dan niet uitgeprinte) kopie van een identiteitsbewijs zal niet gezien worden als geldig identiteitsbewijs. Ook een OV-chipkaart is geen geldig identiteitsbewijs.

2.2 Personen jonger dan 16 jaar zonder begeleiding van een volwassene kan eenvoudig de toegang tot het Evenement geweigerd, in welk geval HELLENDOORN HEKSENDORP niet zal worden verplicht om de toegangsprijs terug te betalen.

2.3 Toegangskaarten zijn en blijven eigendom van HELLENDOORN HEKSENDORP. De toegangskaart geeft de houder het recht om het Evenement bij te wonen. Toegang wordt alleen gegeven aan de eerste houder van het toegangsbewijs dat wordt gescand bij de ingang van het Evenement. HELLENDOORN HEKSENDORP mag veronderstellen dat de houder van deze toegangskaart ook de persoon is die er recht op heeft. HELLENDOORN HEKSENDORP is niet verplicht om eventuele verdere controle uit te voeren om te verifiëren of de toegangskaart geldig is. De Bezoeker heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij de houder van de toegangskaart uitgegeven door HELLENDOORN HEKSENDORP of door een verkoopadres dat is ingeschakeld is en blijft.

2.4 Vanaf het moment dat de toegangskaart aan de Bezoeker is verstrekt, draagt de Bezoeker het risico op verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de toegangskaart.

2.5 De toegangskaart wordt eenmalig verstrekt en geeft slechts toegang voor één persoon. Met uitzondering indien duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld bij een group-ticket of zogeheten lady-ticket. In de meeste gevallen geldt ook voor de group en lady-tickets dat ieder persoon een eigen e-ticket ontvangt.

2.6 HELLENDOORN HEKSENDORP behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal toegangskaarten dat kan worden besteld door een Bezoeker, in dat geval is de Bezoeker verplicht om zich aan een dergelijk maximumaantal te houden.

Artikel 3 Verbod op wederverkoop, etc.

3.1 Toegangskaarten voor het Evenement mogen op geen enkele wijze worden doorverkocht door de Bezoeker in het kader van commerciële doeleinden.

3.2 HELLENDOORN HEKSENDORP kan een erkend doorverkoopplatform inschakelen (bijv. een extra officieel verkoopkanaal) voor tickets voor het Evenement, welke een secundaire online ticketmarktplaats zou kunnen zijn. Het doorverkopen van tickets op een andere dan het door HELLENDOORN HEKSENDORP benoemde verkoopkanaal is ten strengste verboden. De toegang tot een Evenement mag worden geweigerd voor een Bezoeker die een ticket heeft gekocht van een onbevoegde bron. HELLENDOORN HEKSENDORP kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch kan schade worden geclaimd als gevolg van de verkoop of aankoop van een ticket (met inbegrip van de geldigheid van een ticket) voor het Evenement via een verkoopkanaal.

3.3 De Bezoeker is niet toegestaan om enige vorm van reclame of enige andere vorm van publiciteit te creëren in verband met het Evenement of een deel ervan.

3.4 De Bezoeker die zijn toegangskaart tegen een vergoeding overdraagt aan een derde zonder commercieel doel is verplicht aan degene aan wie hij de toegangskaart overdraagt de verplichtingen op te leggen die op hem rusten als Bezoeker, zoals blijkt uit de voorgaande leden van dit artikel. De overdrager blijft verantwoordelijk tegenover HELLENDOORN HEKSENDORP voor de naleving van deze verplichtingen door deze persoon.

3.5 Als de Bezoeker niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals weerspiegeld in de voorgaande leden van dit artikel en/of dit niet kan garanderen, dient de Bezoeker een direct opeisbare boete te betalen van € 10.000 aan HELLENDOORN HEKSENDORP per overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding heeft voortgezet of voortzet, zonder afbreuk te doen aan het aanvullend recht van HELLENDOORN HEKSENDORP om naleving van de Bezoeker te eisen en/of een vergoeding van geleden schade of te lijden schade.

3.6 Indien de Bezoeker niet voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden, is HELLENDOORN HEKSENDORP gerechtigd om de toegangskaarten ongeldig te verklaren/te annuleren of de Bezoeker (verdere) toegang te weigeren tot het Evenement zonder dat de Bezoeker recht heeft op een vergoeding van het bedrag dat hij direct of via een verkoopadres aan HELLENDOORN HEKSENDORP heeft betaald voor het toegangsbewijs (met inbegrip van servicekosten). De houders van dergelijke toegangskaarten zullen de toegang tot het Evenement worden geweigerd, zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 4 Fouilleren

HELLENDOORN HEKSENDORP heeft het recht om Bezoekers van het Evenement te (laten) fouilleren voor en/ of na het betreden van het Evenement. Als de Bezoeker weigert te worden gefouilleerd, mag hij de toegang tot het Evenement worden geweigerd, zonder enig recht op restitutie van de toegangsprijs, of mag hij onmiddellijk van het Evenement worden verwijderd.

Artikel 5 Verboden artikelen

5.1 Met het risico op inbeslagname mag een Bezoeker geen professionele apparatuur voor fotografie, film, geluid en/of andere opnameapparatuur meenemen, geen glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaar, drugs, blikjes, vuurwerk, dieren, wapen en/of andere gevaarlijke objecten (inclusief maar niet beperkt tot spuitbussen of traangas) noch voor zichzelf of voor een ander persoon, of in zijn bezit hebben op de locatie van het Evenement, of gebruik maken van deze voorwerpen voor of tijdens een Evenement. In beslag genomen voorwerpen worden niet geretourneerd.

5.2 Iedere Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien verdere toegang worden geweigerd zonder enig recht op een restitutie van de toegangsprijs, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie. In beslag genomen voorwerpen zullen worden vernietigd.

Artikel 6 Weigering van toegang

HELLENDOORN HEKSENDORP behoudt zich in het algemeen het recht voor om bepaalde personen toegang of verdere toegang tot het Evenement te weigeren of om ze van het Evenement te verwijderen als zij dit nodig acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt ook wanneer de Bezoeker kleding, teksten of tekens bij zich draagt die, naar het oordeel van HELLENDOORN HEKSENDORP, als aanstootgevend, discriminerend of beledigend kunnen worden gezien, of agressie of onrust kunnen veroorzaken bij andere Bezoekers, of zich ontkleedt tijdens het Evenement (inclusief maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, het blootstellen van het bovenste deel van het lichaam). Zelfs als een toegangskaart naar alle waarschijnlijkheid vals is, is HELLENDOORN HEKSENDORP gerechtigd de houder van deze toegangskaart de toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige vergoeding voor schade of verlies dat dit hen kan veroorzaken. Een weigering van toegang kan plaatsvinden na het sluiten van de deuren van het evenement. Houd rekening met de mogelijkheid dat enkele uren voor het einde van het evenement de deuren gesloten kunnen worden, hierover communiceert de organisatie altijd vooraf richting de ticketkopers. Het te laat arriveren van de bezoeker is op eigen risico, ook bij overmacht zoals files, stakingen, landelijke of lokale noodsituaties, weeromstandigheden of ander oponthoud.

Artikel 7 Film- en videobeelden

Het Evenement op een professionele en/of commerciële manier opnemen, met inbegrip van fotograferen, filmen, geluids- en/of beeldopnamen maken, evenals het herdrukken en/of kopiëren van het programmaboekje, posters en ander gedrukt materiaal is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijk, voorafgaande schriftelijke toestemming van HELLENDOORN HEKSENDORP.

 

 

Artikel 8 Eigen risico

8.1 De Bezoeker betreedt de locatie van het Evenement op eigen risico. In dit verband kan HELLENDOORN HEKSENDORP niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet door HELLENDOORN HEKSENDORP of het beheer ervan.

Als HELLENDOORN HEKSENDORP desondanks toch aansprakelijk kan worden gesteld, zal iedere aansprakelijkheid van HELLENDOORN HEKSENDORP beperkt worden tot € 5.000 als gevolg van schade door persoonlijk letsel of kosten die voortvloeien uit de bovengenoemde entree of aanwezigheid, zoals, maar niet beperkt tot, gehoor-, visuele en andere fysieke aandoeningen aan het eigendom van de Bezoeker, als gevolg van welke schade dan ook, met inbegrip van die voortvloeien uit de acties van andere Bezoekers, HELLENDOORN HEKSENDORP, haar personeel en/of derde partijen die zijn ingeschakeld, zoals standhouders.

8.2 De Bezoeker is zich er uitdrukkelijk van bewust dat er luide muziek zal worden gespeeld tijdens het Evenement. HELLENDOORN HEKSENDORP adviseert Bezoeker om hun gehoor af en toe een pauze te gunnen tijdens het Evenement door naar een gedeelte te gaan waar geen muziek wordt gespeeld en om te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 9 Programma

HELLENDOORN HEKSENDORP zal ernaar streven het programma dat uitgevoerd dient te worden voor zover mogelijk in overeenstemming met het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Echter, zij is niet aansprakelijk voor afwijkingen van dit schema en daaruit voortvloeiende schade aan Bezoekers en/of derden. HELLENDOORN HEKSENDORP is niet aansprakelijk voor de inhoud van het programma van het Evenement, of voor hoe het wordt uitgevoerd, uitdrukkelijk met inbegrip van de lengte van het programma.

Artikel 10 Overige regels

10.1 De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, interne regels, eventuele wijzigingen daarvan en de instructies van HELLENDOORN HEKSENDORP, het beveiligingspersoneel, de brandweer, politie en andere geautoriseerde partijen. Er kunnen beveiligingscamera’s aanwezig zijn op de locatie van het Evenement.

10.2 Indien de Bezoeker een bevel niet nakomt of een regel schendt dat bepaald gedrag verbiedt, zal hij onmiddellijk worden verwijderd door het beveiligingspersoneel. Specifieke regels kunnen van toepassing zijn op het terrein of de locatie van een Evenement en zullen ter plekke worden aangekondigd of gepubliceerd. Indien mogelijk zullen de regels ook van tevoren worden gepubliceerd op de Website van het desbetreffende HELLENDOORN HEKSENDORP.

Artikel 11 Overmacht

In het geval van overmacht in de ruimste zin, wat in dit verband ook ziekte en/of intrekking van de artiest(en) inhoudt, alsmede stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, etc., zal HELLENDOORN HEKSENDORP gerechtigd zijn om het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of locatie of het Evenement te annuleren of aan te passen.

Artikel 12 Het Evenement verplaatsen, wijzigen of annuleren

12.1 HELLENDOORN HEKSENDORP zal niet verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verplaatsen, aanpassen of annuleren van het Evenement, zoals hierboven vermeld. Als het Evenement wordt verplaatst of geannuleerd, zoals hierboven vermeld, zal HELLENDOORN HEKSENDORP dit feit zoveel mogelijk publiceren op de manier waarop zij dit geschikt acht. HELLENDOORN HEKSENDORP is alleen verplicht om de toegangsprijs terug te betalen op verzoek van de Bezoeker in het geval van annulering, maar niet de reserverings-/administratiekosten. Bij overmacht kan het zijn dat een deel van het evenement niet plaatsvindt zoals bedoelt, bijvoorbeeld bij annulering van artiesten. Dit is geen reden tot teruggave van de eventuele tickettransacties.

12.2 De terugbetaling zal alleen worden gedaan binnen een redelijk termijn na de datum van het geannuleerde Evenement, wanneer de Bezoeker een geldige toegangskaart levert, op de manier zoals bepaald en aangekondigd door HELLENDOORN HEKSENDORP (of de partij die de betaling van de ticket verwerkt) door middel van kanalen die zullen worden aangekondigd.

12.3 In het geval van annulering van het evenement in opdracht van de overheid, door een natuurramp, terrorisme of epidemieën dan wel een andere noodsituatie, is HELLENDOORN HEKSENDORP niet verplicht om de toegangsprijs dan wel de vergoeding die de klant via het officiële voorverkoopadres als bedoeld in artikel 1 heeft betaald dan wel ieder andere vorm van schade en of kosten aan de klant te vergoeden.

Artikel 13 Beeld- en geluidsopnamen

13.1 HELLENDOORN HEKSENDORP is bevoegd om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het Evenement en de Bezoekers van het Evenement en om deze opnamen te reproduceren en/of te publiceren of te zorgen voor de publicatie van deze opnamen in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook. Door het verkrijgen van een toegangskaart tot het Evenement en/of de locatie van het Evenement te betreden, geeft de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming voor het maken van de eerdergenoemde opnamen, het verwerken ervan, de publicatie en gebruik ervan, in de breedste zin, zonder dat HELLENDOORN HEKSENDORP of een van haar gelieerde bedrijven verplicht kunnen worden tot enige schadevergoeding jegens hem, op welk moment dan ook.

13.2 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben bij de bovengenoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enige auteursrecht heeft, naburige rechten en/of portretrechten op de bovengenoemde opnamen, wijst hij bij deze zonder voorbehoud de rechten toe aan HELLENDOORN HEKSENDORP en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten en/of zal hij deze niet beroepen.

Artikel 28 Festival

Alle algemene voorwaarden van dit hoofdstuk zijn uitdrukkelijk ook van toepassen op het festival dat wordt georganiseerd door HELLENDOORN HEKSENDORP. Een festival kan een Evenement zijn dat wordt georganiseerd voor een of meerdere dagen, met of zonder campingfaciliteiten.